ولف اسکورپین

جهنمی
ژانویه 11, 2020
من آتشین
ژانویه 11, 2020

این تصویر از ادغام سه تصویر(گرگ-اسکورپین-انفجار) تشکیل شده و بقیه قسمت های عکس با کمک براش و دیگر ابزار بوجود آمده است.

طراح: علی کامران